Selecteer uw land

Algemene voorwaarden Laufen Benelux B.V.

 

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Diensten: de door Laufen Benelux geleverde diensten onder de Overeenkomst;
  • Klant: een wederpartij onder een Overeenkomst met Laufen Benelux inzake de verkoop van de Producten of het leveren van Diensten;
  • Laufen Benelux: Laufen Benelux B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Meidoornkade 2a, 3992 AE Houten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17083606;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Laufen Benelux tot (i) het uitvoeren van de Diensten dan wel (ii) het verkopen en leveren van Producten door Laufen Benelux aan Klant;
  • Partijen: Klant en Laufen Benelux tezamen;
  • Producten: roerende zaken, waaronder maar niet uitsluitend sanitair alsmede badkamerartikelen;
  • Verzoek: een verzoek van de Klant tot het verrichten van de Diensten en/of het (doen) leveren van de Producten door Laufen Benelux.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Laufen Benelux rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten aan Klant verkoopt en levert, dan wel ten behoeve van Klant Diensten verricht.

1.3 Deze algemene voorwaarden gelden, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt bepaald, voor de gehele duur van de contractuele relatie, zonder dat Laufen Benelux uitdrukkelijk naar deze algemene voorwaarden hoeft te verwijzen.

1.4 De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk door Laufen Benelux van de hand gewezen.

1.5 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken door een daartoe bevoegde persoon.

1.6 Mondelinge aanvullende afspraken of toezeggingen door Laufen Benelux zijn niet bindend zonder schriftelijk door Laufen Benelux te zijn bevestigd.

 

2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 De aanbiedingen van Laufen Benelux geschieden, voor zover niet aangeduid als bindend, vrijblijvend en verplichten Laufen Benelux niet tot de acceptatie en/of uitvoeren van een Verzoek.

2.2 Een Overeenkomst tussen de Klant en Laufen Benelux komt tot stand doordat Laufen Benelux de geplaatste order schriftelijk (onder schriftelijk wordt hierna mede e-mail begrepen) bevestigt of doordat Laufen Benelux een begin met de uitvoering van het Verzoek maakt. Het ontbreken van een ontvangstbevestiging geeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

2.3 Laufen Benelux is te allen tijde bevoegd om een door de Klant geplaatst Verzoek binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een elektronische dan wel schriftelijk Verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

3. Prijzen

3.1 De prijzen worden bepaald op grond van de geldende actuele prijzen en kortingen die van kracht zijn op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere van overheidswege verschuldigde heffingen. Ingeval van consumenten geldt dat prijzen inclusief omzetbelasting of andere van overheidswege verschuldigde heffingen zijn.

3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vinden leveringen plaats op basis van de in de Overeenkomst aangegeven condities.

3.3 Laufen Benelux is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien Laufen Benelux kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding/offerte en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, vrachttarieven, halffabricaten of verpakkingsmateriaal. Ingeval van consumenten heeft te gelden dat indien Laufen Benelux de prijzen verhoogd binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, de consument alsdan het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 8 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving.

3.4 Indien de prijsstijging meer dan tien procent (10%) bedraagt, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst binnen 8 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

4. Leveringen en garantie

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal aflevering van de producten “Ex Works” (zoals omschreven in de Incoterms® 2020) plaatsvinden op het door de Klant aangegeven adres, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Klant draagt het risico van verlies of beschadiging van de door hem bestelde Producten vanaf het moment waarop deze aan de Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijzen derde worden gebracht.

4.2 De verwachte levertermijnen worden in de Overeenkomst gespecificeerd, maar zijn nimmer fatale termijnen. Ingeval van niet-tijdige levering, dient de Klant Laufen Benelux schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor levering te geven. Laufen Benelux is slechts dan in gebreke wanneer de door de Klant gestelde termijn niet wordt nakomen.

4.3 Laufen Benelux is bevoegd om de te verrichten leveringen van de Producten in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.4 Voor de inachtneming van de levertermijn wordt verondersteld dat de Klant alle noodzakelijke medewerking verleent en Klant zich houdt aan alle voorwaarden en condities uit de tussen Laufen Benelux en Klant overeengekomen Overeenkomst. Wanneer niet (tijdig) wordt voldaan aan deze voorwaarden, dan wordt de levertermijn automatisch dienovereenkomstig verlengd en is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zal Laufen Benelux de Producten ten hoogste gedurende een periode van dertig (30) dagen voor rekening en risico van de Klant (doen) opslaan. Indien de Klant de Producten niet binnen deze termijn ophaalt is Laufen Benelux gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en de Producten op een door haar gewenste wijze te vervreemden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.5 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door Laufen Benelux geleverde Producten niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Klant jegens Laufen Benelux (garantie-) aanspraken doen gelden, tenzij anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Laufen Benelux is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten.

4.6 Indien de Klant zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de Producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/ doen (laten) uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Laufen Benelux.

 

5. Verpakking

5.1 De wijze van verpakking geschiedt, voor zover niet nader overeengekomen, naar keuze van Laufen Benelux.

5.2 Transportverpakkingen (zoals eurocontainers, dozen of kisten) worden aan de Klant in rekening gebracht. In geval van verzending in herbruikbare verpakkingen wordt statiegeld in rekening gebracht. De herbruikbare verpakkingen dienen onverwijld via de gebruikelijke kanalen voor hergebruik aan Laufen Benelux te worden geretourneerd.

5.3 Bij verlading door middel van poolpallets heeft Laufen Benelux voor bevrachting over de weg een rechtstreekse uitwisseling van pallets met de expediteur. Wanneer eigen expediteurs of voertuigen van de Klant worden gebruikt, dan dient de Klant zelf voor intacte inruilpallets te zorgen. Ontbrekende pallets worden aan de Klant in rekening gebracht.

 

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling door Klant dient plaats te vinden binnen de gestelde termijn in de relevante factuur. Bij afwezigheid van een termijn in de factuur, dient betaling te geschieden binnen een maximale periode van dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

6.2 Betaling door de Klant dient uitsluitend te geschieden in de valuta genoemd in de factuur, zonder verrekening, korting of opschorting.

6.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van de Klant.

6.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Klant, onverminderd de overige rechten van Laufen Benelux en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Laufen Benelux is in dat geval voorts bevoegd onmiddellijke betaling van alle nog niet betaalde facturen te vorderen, ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn, en de nakoming van al onze verplichtingen onmiddellijk op te schorten.

6.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Laufen Benelux redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de Klant, komen ten laste van de Klant, zulks met een minimum van tien procent (10%) van de totale openstaande vordering.

6.6 Betalingen van de Klant strekken primair ter voldoening van de in artikel 6.5 bedoelde kosten, daarna ter voldoening van de in artikel 6.4 verschuldigde rente en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering, ongeacht enige instructies van de Klant ter zake.

6.7 Indien er naar oordeel van Laufen Benelux gegronde reden bestaan om te vrezen - hetzij op het moment van afsluiting van de Overeenkomst of op enig moment daarna - dat de Klant zijn verplichtingen jegens Laufen Benelux niet behoorlijk of niet tijdig zal (kunnen) nakomen, is de Klant verplicht om, op eerste verzoek, terstond genoegzame, in de door Laufen Benelux gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en).

6.8 Indien de Klant binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een verzoek als bedoeld in artikel 6.7 geen gevolg daaraan geeft, worden alle betalingsverplichtingen van de Klant, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

 

7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 Laufen Benelux heeft ten aanzien van de uitvoering van de Diensten onder de Overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

7.2 Laufen Benelux is bevoegd om de te verrichten Diensten in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen met betrekking tot de Diensten afzonderlijk te factureren.

7.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Laufen Benelux aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Laufen Benelux worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of onjuist aan Laufen Benelux zijn verstrekt, heeft Laufen Benelux het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

7.3 Het staat Laufen Benelux bij de uitvoering van de Overeenkomst steeds vrij om derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal Laufen Benelux steeds zorgvuldig te werk gaan. Laufen Benelux is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Laufen Benelux gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat een aan haar gegeven opdrachten van de Klant de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Klant te aanvaarden.

7.4 Zonder de voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Laufen Benelux is het de Klant niet toegestaan haar rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met Laufen Benelux of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen (laten) uitvoeren.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Laufen Benelux behoudt de eigendom van de door Laufen Benelux aan de Klant geleverde en te leveren Producten voor, totdat de Klant volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen voor alle krachtens Overeenkomst geleverde of nog te leveren Producten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

8.2 De Klant is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de Producten te verpanden noch deze op enigerlei andere wijze te bezwaren. Vervreemding aan derden is toegestaan in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, waarbij de Klant zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van diens afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel zodanig dat diens afnemers wetenschap hebben van het door Laufen Benelux op grond van dit artikel gevestigde eigendomsvoorbehoud.

8.3 De Klant is verplicht om Laufen Benelux onverwijld op de hoogte te stellen ingeval:

a. derden rechten op de in artikel 8.1 genoemde Producten doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de in artikel 8.1 genoemde Producten te doen gelden;
b. (voorlopige) surséance van betaling door de Klant wordt aangevraagd of verleend of enige regeling met de schuldeisers van de Klant wordt getroffen;
c. het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of de Klant failliet wordt verklaard.
d. Klant een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient.

8.4 Indien de Klant in verzuim is met de nakoming van zijn betalings¬verplichtingen, is Laufen Benelux bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de Producten die haar toebehoren terug te (doen) halen. De Klant machtigt Laufen Benelux, of een daartoe door Laufen Benelux aangewezen derde, reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende Producten zijn opgeslagen. Na terugneming van de Producten zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming betrekking hebbende kosten.

8.5 De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de producten worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van Laufen Benelux, door het recht van het land van bestemming van de Producten, met dien verstande dat (i) het recht van dat land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming biedt dan Nederlands recht en (ii) de Producten daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.

8.6 De Klant is gehouden de Producten voor eigen rekening te verzekeren tegen brand en diefstal en des verzocht aan te tonen dat een dergelijke verzekering is afgesloten.

 

9. Reclame door de Klant

9.1 De Producten van Laufen Benelux worden geselecteerd aan de hand van strenge sorteerrichtlijnen teneinde de best mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. Desondanks kunnen de Producten geringe - in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden - afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking bevatten. De Klant dient derhalve waar het de in de Overeenkomst genoemde maten, kleurechtheid, hoeveelheid en dergelijke betreft, de gebruikelijke spelingen en kleine wijzigingen van ondergeschikt belang in de door Laufen Benelux geleverde Producten te accepteren.

9.2 Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan Producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Klant binnen 8 dagen na levering van de Producten (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de Producten niet aan de Klant (konden) worden geleverd) aan Laufen Benelux ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende Producten zijn gefactureerd. De Klant dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

9.3 Gebreken aan de Producten die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Klant binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Laufen Benelux ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2 van dit artikel. Indien de Klant een consument is, dient de Klant dit in ieder geval binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek bij Laufen Benelux te melden.

9.4 Eventuele vervoersschade dient onmiddellijk ter controle bij de vervoerder te worden gemeld. Hierbij dient de Klant de reclamatie schriftelijk te laten vastleggen. Het meldingsformulier voor dergelijke gevallen dient uiterlijk binnen 8 dagen bij Laufen Benelux binnen te zijn.

9.5 Ieder vorderingsrecht van de Klant jegens Laufen Benelux betrekking hebbend op gebreken in de geleverde Producten, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen de in lid 2 en lid 3 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Laufen Benelux ter kennis zijn gebracht;
b. de Klant geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de Klant de Producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld (waaronder behandeling met zuurhoudende en/of bijtende schoonmaakmiddelen en/of oplosmiddelen), gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de Producten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan gebruikelijk is;
d. de toepassing van het gebruik van de Producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Klant wordt voortgezet;
e. de in de Overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

9.6 Ingeval van reclame is Laufen Benelux, indien zij de gegrondheid van de reclame vaststelt, uitsluitend gehouden om naar haar keuze over te gaan tot:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na ontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de Klant gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten Overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de Overeenkomst op de geleverde gebrekkige Producten betrekking hebben.

9.7 De Klant is niet gerechtigd de Producten waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden zonder schriftelijke toestemming van Laufen Benelux. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de Klant. Laufen Benelux is in dat geval vrij de Producten voor rekening en risico van de Klant (bij derden) op te slaan.

9.8 Reclames tegen de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten door Laufen Benelux dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, schriftelijk ter kennis van Laufen Benelux te worden gebracht, op straffe van verval van alle rechten van de Klant jegens Laufen Benelux indien niet binnen voormelde termijn wordt gereclameerd.

 

10. Wijze van verhandeling

10.1 De Klant is verplicht de Producten uitsluitend in originele, van Laufen Benelux afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is de Klant evenwel toegestaan om de Producten die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele Producten in originele en van Laufen Benelux afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

 

11. Retourzendingen

11.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laufen Benelux is Laufen Benelux niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren. Indien de Klant een consument is, heeft de Klant 14 dagen vanaf het moment dat de Producten worden afgeleverd het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de Producten te retourneren.

11.2 Retourzendingen waarvoor Laufen Benelux haar toestemming heeft verleend, zijn voor rekening en risico van de Klant. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Laufen Benelux van de door de Klant opgegeven grond voor retourzending.

 

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 De aansprakelijkheid van Laufen Benelux, van personeelsleden van Laufen Benelux en van de personen voor wie Laufen Benelux verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor directe schade welke aan Laufen Benelux toerekenbaar is, is in alle gevallen per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, behoudens wanneer deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. Indien sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan dat in voorkomend geval uit hoofde van de door Laufen Benelux gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, dan wel indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering wordt betaald, tot maximaal vijfduizend euro (EUR 5.000) per gebeurtenis, tenzij de wet zich ten aanzien van een Klant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zich hiertegen verzet.

12.2 De aansprakelijkheid van Laufen Benelux, van personeelsleden van Laufen Benelux en van de personen voor wie Laufen Benelux verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde omzet en/of winst, verlies van gegevens en immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten. Alle verdergaande aanspraken, van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten.

12.3 De aansprakelijkheid van Laufen Benelux jegens de Klant vervalt in elk geval indien de Klant Laufen Benelux niet binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld. Ingeval van consumenten geldt dat wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien het gebrek zich binnen een termijn van zes (6) maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Laufen Benelux vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na levering van het Product of Dienst.

12.4 De Klant is gehouden Laufen Benelux te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen Laufen Benelux mochten doen gelden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de Diensten en/of levering van de Producten door Laufen Benelux voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de Klant komen.

 

13. Overmacht

13.1 Indien Laufen Benelux door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

13.2 Onder overmacht van Laufen Benelux wordt verstaan elke van de wil van Laufen Benelux onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de Klant wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Laufen Benelux kan worden verlangd. Het betreft onder meer, maar niet uitsluitend, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken en/of software, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, enig gebrek, bederf, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en storing in/van de bewerkingsinstallaties en een tekortkoming van toeleveranciers van Laufen Benelux.

 

14. Beëindiging

14.1 Laufen Benelux kan de uitvoering van haar verplichtingen zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten, indien de Klant tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en) of aan Laufen Benelux ter kennis gekomen omstandigheden Laufen Benelux goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Laufen Benelux zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.2 Indien Laufen Benelux op het moment van beëindiging van de Overeenkomst op grond van lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die Laufen Benelux voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de Overeenkomst zijn verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

 

15. Intellectueel eigendom en geheimhouding

15.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom (zoals merkrechten, model-rechten, octrooirechten, etc.) met betrekking tot de door Laufen Benelux geleverde Producten en/of Diensten, uitsluitend bij Laufen Benelux en/of haar leveranciers.

15.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen.

 

16. Conversie

16.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer van de bepalingen in de algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.

 

17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkomen van de rechtsbetrekking met de klant.

17.2 De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

17.3 Laufen Benelux is gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Laufen Benelux de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen de kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 14 dagen zitten.

 

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Laufen Benelux en de Klant is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en behoudens Laufen Benelux een keuze voor een ander recht dan Nederlands recht heeft gemaakt overeenkomstig artikel 8.5.

18.2.De bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Laufen Benelux en de Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden, tenzij in het geval de Klant een consument is, de Klant binnen een maand nadat Laufen Benelux jegens de Klant een geding aanhangig heeft gemaakt, kiest voor de wettelijk bevoegde rechter.

 

Download NL versie
Download EN version